Algemene voorwaarden

PartydoosMedia

De regels en voorschriften voor het gebruik van deze website.

 • Welkom
 • Cookies
 • Licentie
 • iFrames
 • Inhoud Aansprakelijkheid
 • Auteursrecht Aansprakelijkheid
 • Voorbehoud van Rechten
 • Verwijdering van links
 • Disclaimer

Welkom bij de Algemene Voorwaarden van PartydoosMedia - Deze algemene voorwaarden zijn vertaald vanuit het Engels. De Nederlandse algemene voorwaarden zijn alleen voor referentie bedoeld.

In deze voorwaarden worden de regels en voorschriften uiteengezet voor het gebruik van PartydoosMedia hun website, die te vinden is op www.partydoosmedia.com

Door deze website te bezoeken gaan wij ervan uit dat u deze voorwaarden accepteert. Blijf de PartydoosMedia website niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina vermeld staan.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en alle Overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw", verwijst naar u, de persoon die op deze website inlogt en zich schikt naar de algemene voorwaarden van het Bedrijf. "Het Bedrijf", "Ons", "Wij", "Onze" en "Ons", verwijst naar ons Bedrijf. "Partij", "Partijen", of "Ons", verwijst zowel naar de Cliënt als naar onszelf. Alle termen verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de tegenprestatie van betaling die nodig is om het proces van onze bijstand aan de Cliënt op de meest geschikte manier uit te voeren, met het uitdrukkelijke doel om aan de behoeften van de Cliënt te voldoen met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van de Vennootschap, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende Nederlandse wetgeving. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, worden beschouwd als onderling verwisselbaar en dus als betrekking hebbend op hetzelfde.

PartydoosMedia kan zijn Algemene Voorwaarden altijd veranderen zonder goedkeuring van anderen.

Wij maken gebruik van cookies. Door PartydoosMedia te bezoeken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met de PartydoosMedia's Privacybeleid.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om ons in staat te stellen de gegevens van de gebruiker bij elk bezoek terug te vinden. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken, om het de bezoekers van onze website gemakkelijker te maken. Sommige van onze geaffilieerde/adverterende partners kunnen ook cookies gebruiken.

Tenzij anders vermeld, zijn PartydoosMedia en/of haar licentiegevers de eigenaars van de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op PartydoosMedia. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U hebt toegang tot dit van PartydoosMedia voor uw eigen persoonlijk gebruik, onder voorbehoud van de beperkingen die in deze voorwaarden zijn vastgesteld.

U mag niet:

 • Herpubliceren van materiaal van PartydoosMedia
 • Materiaal van PartydoosMedia verkopen, verhuren of in sublicentie geven
 • Materiaal van PartydoosMedia reproduceren, dupliceren of kopiëren
 • Materiaal van PartydoosMedia redistributeren

Deze Overeenkomst gaat in op de datum ervan.

Delen van deze website bieden de gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie te posten en uit te wisselen op bepaalde delen van de website. PartydoosMedia filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt de commentaren niet alvorens ze op de website geplaatst worden. De commentaren weerspiegelen niet de meningen en opinies van PartydoosMedia, haar agenten en/of filialen. Commentaren weerspiegelen de meningen en opinies van de persoon die hun meningen en opinies post. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal PartydoosMedia niet aansprakelijk zijn voor de Commentaren of voor enige aansprakelijkheid, schade of onkosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van enig gebruik van en/of plaatsing van en/of verschijnen van de Commentaren op deze website.

PartydoosMedia behoudt zich het recht voor alle Opmerkingen te controleren en alle Opmerkingen te verwijderen die als ongepast, beledigend of in strijd met deze Voorwaarden kunnen worden beschouwd.

U garandeert en verklaart dat:

 • U hebt het recht om de Commentaren op onze website te plaatsen en u hebt alle nodige licenties en toestemmingen om dat te doen;
 • De commentaren maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrecht, octrooi of handelsmerk van een derde;
 • De commentaren bevatten geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk op de privacy vormt
 • De commentaren zullen niet gebruikt worden om handel of klanten aan te trekken of te promoten of om commerciële activiteiten of onwettige activiteiten voor te stellen.

Hierbij verleent u PartydoosMedia een niet-exclusieve licentie om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen te machtigen om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in alle vormen, formaten of media.

PartydoosMedia geeft "licenties" voor betaalde producten. Deze licenties geven de klant alle rechten die voorheen in het bezit van PartydoosMedia waren. Bij gratis producten zal bijna nooit een licentie inbegrepen zijn.

Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze Webpagina's maken die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze Website veranderen.

Open een ticket om toestemming te vragen via uw Account.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw Website verschijnt. U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw Website opkomen. Op geen enkele Website mogen links verschijnen die als lasterlijk, obsceen of crimineel kunnen worden opgevat, of die inbreuk maken op, of anderszins inbreuk maken op, of pleiten voor inbreuk op of andere schending van de rechten van derden.

PartydoosMedia adverteert op hun hele site voor gratis "commercieel gebruik". Dit commerciële gebruik is inbegrepen bij een PartydoosMedia licentie, maar PartydoosMedia is nooit aansprakelijk of verantwoordelijk voor afbeeldingen of materiaal met copyright dat naar ons gestuurd wordt om in uw product te gebruiken. PartydoosMedia is niet verplicht om door de klant gezonden materiaal op copyright te controleren, behalve als daarom gevraagd wordt.

PartydoosMedia creëert alles zelf, maar wij beseffen dat het internet eindeloos is dan onze verbeelding. Het kan zijn dat ons product lijkt op een ander logo of product van een andere plaats. Ook al is dit puur toeval, wij zullen dit gelijkende product veranderen of verwijderen door ons een e-mail te sturen naar [email protected].com. PartydoosMedia is niet verplicht om binnen een bepaalde tijd een antwoord te sturen, maar wij zullen ons best doen om dit materiaal waar mogelijk binnen 168 uur te verwijderen.

Wij behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze Website te verwijderen. U stemt ermee in om op verzoek onmiddellijk alle links naar onze Website te verwijderen. Wij behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en het beleid inzake links op elk moment te amenderen. Door voortdurend naar onze Website te linken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze voorwaarden voor linken en ze te volgen.

PartydoosMedia behoudt zich ook het recht voor om elk verzoek om een logo op elk moment te weigeren, behalve als er al een betaling is gedaan.

PartydoosMedia behoudt zich het recht voor om een gemaakt product te gebruiken voor promotionele doeleinden, dit kan zijn op onze website of websites van derden, zonder dat daarvoor voorafgaande toestemming van de Cliënt nodig is. Als de Cliënt verwijdering van deze foto's wenst, kan een e-mail gestuurd worden naar [email protected] PartydoosMedia heeft geen verplichting om deze foto's of producten binnen een bepaalde tijd te verwijderen, maar wij zullen proberen om dit binnen 168 uur te doen, nadat de Cliënt een e-mail gestuurd heeft.

Als u op onze Website een link vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het u vrij contact met ons op te nemen en ons op de hoogte te brengen. Wij zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar wij zijn niet verplicht om dat te doen of om u direct te antwoorden.

Wij garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, wij staan niet in voor de volledigheid of juistheid ervan; wij beloven evenmin dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel te beperken of uit te sluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken te beperken of uit te sluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheden te beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
 • onze of uw aansprakelijkheden uit te sluiten die krachtens de toepasselijke wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

De aansprakelijkheidsbeperkingen en -verboden in deze afdeling en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) beheersen alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden uit overeenkomst, uit onrechtmatige daad en wegens schending van de wettelijke plicht.

Ook al steunen wij vaak wat onze partners doen en laten, toch zijn wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor hun daden. Onze partners worden geclassificeerd als derden. U kunt onze partners melden door het onlineformulier in te vullen op https://www.partydoosmedia.com/nl/partners/report.

Wij zullen nooit restituties geven voor bestellingen die gedaan zijn via Streamlabs of StreamElements, omdat deze aankopen puur giften zijn die gedaan zijn voor Streamotion. Wij zullen nooit een garantie geven voor een donatie.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis ter beschikking worden gesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

Last updated: 21/02/2021